Geluidsoverlast voorkomen met terreinafscheiding betonblokken

Geluidsoverlast voorkomen met terreinafscheiding betonblokken

Activiteiten op een industrie- of bedrijventerrein kunnen geluidsoverlast veroorzaken voor de directe omgeving. Een te hoge geluidsbelasting door bijvoorbeeld een industrieterrein, een snelweg of het spoor kan de gezondheid en/of het woongenot van omwonden schaden. Het is dus van belang om geluidhinder zoveel mogelijk te beperken. Een terreinafscheiding van geluidwerend materiaal, zoals betonblokken, is in dichter bevolkte gebieden waar bedrijfsactiviteiten plaatsvinden vaak noodzakelijk.

Geluidshinder door industrieterreinen voorkomen

Geluidsoverlast kan stress en frustratie veroorzaken voor omwonenden. Wanneer er veel geluid wordt veroorzaakt op het terrein, bijvoorbeeld door machines, materieel, steigergebruik en afvaldumpingen in grote containers, kan de buurt mogelijk klagen. Zorg dus voor een goede geluidsafscherming van het bedrijventerrein. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Naast het sociale aspect richting de omgeving moeten bedrijven en industrieterreinen ook aan regels voldoen rondom geluidsoverlast. Zo zijn er vanuit de overheid geluidsnormen vastgelegd voor industrieterreinen. Rond het terrein wordt een omliggende zone vastgesteld. De geluidsbelasting mag buiten deze zone niet boven de waarde van 50 dB(A) komen.

Geluidwerende capaciteiten betonblokken

Betonnen constructies hebben uitstekende geluidswerende aspecten. Geluidisolatie is voor een belangrijk deel afhankelijk van de massa van een constructie. Hoe zwaarder de constructie, des te beter de geluidsisolatie. Door de grote massa en stijfheid van het materiaal houdt beton de directe geluidsoverdracht tegen.

Naast een betonnen muur als geluidsmuur of geluidswand zijn er verschillende andere opties, zoals schanskorven of damwanden.

Schanskorf

Een schanskorf of steenkorf is een metalen geraamte gevuld met brokken steen of glas en kan als geluidafscherming dienen. Vaak wordt dit materiaal gebruikt wanneer een natuurlijke uitstraling gewenst is, omdat groen tussen de brokken en stalen draden heen kan groeien. Je ziet dit type wand daarom vaker als afscherming van bijvoorbeeld een woonwijk, of als decoratie in tuinen.

Damwanden

Damwanden vinden voornamelijk een toepassing als grond- of waterkerende constructie, maar kunnen ook als geluidsscherm worden toegepast. Een damwand is bijvoorbeeld gemaakt van hout, staal, beton of kunststof, zoals polycarbonaat (een soort plexiglas). Je ziet damwanden bijvoorbeeld langs snelwegen, om achterliggende woonwijken te beschermen tegen geluidsbelasting. Langs snelwegen of sporen zie je ook vaak geluidswanden van beton of steen, geperforeerde aluminium buizen of bijvoorbeeld acrylaatschermen.

Gunstige kenmerken betonnen blokkenwand als geluidswal

Geluidshinder door bedrijfsactiviteiten wordt voornamelijk veroorzaakt door machines en zwaar materieel dat op het terrein wordt gebruikt. Een bijkomend voordeel van een betonnen blokkenwand als terreinafscheiding is dat de blokken tegen een stootje kunnen. Wanneer zwaar materieel, zoals een heftruck of loader tegen de muur rijdt kan deze beschadigen. Bij een wand van stapelbare betonblokken hoeft u alleen de beschadigde blokken te vervangen, dus niet heel de muur. Daarnaast kunnen de blokken los van elkaar bewegen, waardoor bij zwaardere impact de wand niet zomaar omvalt. Dit bevordert de veiligheid op het industrieterrein. Een geluidswal van stapelbare betonblokken is daarom ideaal voor toepassing rond een bedrijventerrein of industrieterrein.

In een statische berekening voor de constructie worden alle aspecten die invloed hebben op de benodigde draagkracht van de muur meegenomen, dus ook het gebruik van zwaar materieel nabij de blokkenwand. Hier wordt in de uiteindelijke constructie dus rekening mee gehouden. Wanneer nodig worden extra verstevigingen aangebracht.

Flexibel bouwen met betonblokken voor geluidsafscherming

Een terreinafscheiding met betonnen lego blokken kan dus volledig worden aangepast aan de factoren op en rondom het terrein, die invloed hebben op de nodige draagkracht of stevigheid van de muur.

Daarnaast kun je een blokkenwand eenvoudig afbreken en dezelfde blokken terugplaatsen op een ander plek. Dit is gunstig wanneer het terrein later wordt aangepast of uitgebreid.

Legioblock voor geluidswerende terreinafscheiding

De betonblokken van Legioblock bieden door de goede geluidswerende capaciteiten de juiste geluidsafscherming bij industrieterreinen. Voor gangbare praktijksituaties in de open lucht kan een wand van Legioblock worden beschouwd als een gesloten geluidsscherm, waarbij uitsluitend de geluidsoverdracht (boven)langs de wand relevant is. Neem vrijblijvend contact op met een van onze experts voor meer informatie en advies.